Spradziendrodi gaismekii

Aizsardzîba pret eksploziju ir aizsardzîba pret sprâdzienu, kas ir viena no svarîgâkajâm funkcijâm tâdâs zonâs, ko apdraud ðâda eksplozija. Pareiza aizdegðanâs vai ugunsgrçka novçrðanas rakstura dçï ir jâizstrâdâ laba droðîbas sistçma pret sprâdzienu. Ðie risinâjumi galvenokârt tiks piemçroti cilvçkiem visâs jomâs, kurâs draud ugunsgrçks.

Tajâ paðâ laikâ apspriestâs metodes tiks izmantotas visur, kur nozarç ir sprâdzienbîstami putekïi. Sprâdzienbîstamîbas sistçma ir noteikta kâ izðíiroðs faktors, nomâcot sprâdzienu. Ðis process galvenokârt ir saistîts ar sprâdziena sâkuma posma noteikðanu. Pçc tam izmantojiet pasâkumu, kura projekts ir paredzçts sprâdziena novçrðanai reâlâ ierîcç. Tâ rezultâtâ sprâdziens netiek pârnests un vienlaicîgi nomâkts pçc aizdegðanâs. Tas viss tiek darîts, ugunsgrçks netiek atkârtots. Apspriestâ metode ir dzçriens no visizplatîtâkajâm sprâdziendroðîbas metodçm, un, ja runa ir par to tagad, tas pasargâs no tâ rezultâtiem. Tas samazina sprâdziena ietekmi. Ðis periods ir piekrauts ar tâdiem punktiem kâ ugunsdzçðanas cilindri, spiediena sensori, optiskie sensori, putekïu sensori un vadîbas paneïi. Otrâ reize ir atvieglot sprâdzienu. Ðis process galvenokârt ir saistîts ar sprâdziena seku likvidçðanu ârpus aizsargâtâs ierîces. Rezultâtâ spiediens ierîces iekðienç atgrieþas normâlâ lîmenî. Izkrauðanas sistçmas ietver dekompresijas paneïus, paðaizveres atlokus un bezkameru atbrîvojoðas sistçmas. Ðî sprâdziendroðîbas sistçmas stadija ir sprâdziena atvienoðana. Tâ ir sprâdziena izolâcijas sistçma. Tâs galvenais mçríis ir slçgt cauruïvadus un kanâlus. Kâpçc? Pirmkârt, tâpçc, ka divas iepriekðçjâs metodes novçrð tikai ugunsgrçka sekas. Tomçr daþi no sprâdziena atlikuðajiem efektiem var nokïût cauruïvados un kanâlos, kas var veikt sekundâras eksplozijas, kâ arî grûtâk rezultâtus. Tâdçjâdi un slçgðanas sistçma uzskata, ka ir jânovçrð jau minçtie sekundârie sprâdzieni. Piemçram, tie ir ugunsdzçsîbas gâzes baloni, slçgvârsti, slçgvârstu vârsti, sprâdziena izslçgðanas sistçmas, pretvârsti un tamlîdzîgi.