Somu modes skate

Sestdienas beigâs tika parâdîta jaunâkâ vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir sagatavojuði sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs bija tumðâkajâ komponentâ, un viss pagâjis bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanai tika izmantoti pilnîbâ atvçrti un patîkami audumi ar augstas krâsas krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Atbildot uz tamborçtiem, mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki. Viòi bija arî priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzi ar frîsiem un izðûti bikini. Vieglajiem apìçrbiem, dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar plaðu apmali, dekorçtas ar meþìînçm un oriìinâliem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas tika izgatavota îpaði ðai ceremonijai. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes tika izsolîtas. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, tiks pieðíirti ìimenes mâjâm. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un labdarîbas darbîbas. Viòas darba devçji jau vairâkkârt ir nosûtîjuði mûsu produkciju pârdoðanai, un bija pat apmeklçjums, kas bija redzams no izsolçm.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks veikalos jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes uzòçmumu, kurâ citas kolekcijas bûtu izlçmîgâkas nekâ stacionârajos lielveikalos.Daþu slavenâko apìçrbu raþotâju vidû pastâv ìimenes apìçrbu kompânija. Tai ir vairâkas rûpnîcas visâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tostarp, galvenokârt, daudzus labâkos drçbnieku, drçbnieku un dizaineru. Kâdu sezonu ðis zîmols veido kolekcijas koalîcijâs ar galvenajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir patieðâm ïoti populâras, ka pat pirms veikala atvçrðanas tie, kas jau ir gatavi citai rîta adaptâcijai garâs rindâs. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjo uzòçmumu materiâli jau daudzus gadus ir pârtraukuði lielu interesi lietotâju vidû, arî reìionâ un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepârdod, nemaz nerunâjot par daudzajâm balvâm, ko viòa ir saòçmusi, un kâdas priekðrocîbas tiek izmantotas, lai galiem bûtu visaugstâkâ kvalitâte.

Skatiet savu veikalu: Vienreizçja apìçrbu aptieka