Psiholoiiskas terapijas cenu saraksts

Terapija ir ârstçðana patoloìiskiem attiecîbâm starp laulâtajiem vai ìimenes locekïiem, bet arî pierâdîta metode ârstçðanas psihes individuâlajiem pacientiem. & Nbsp; Ja atkarîba novçrð pareizu darbîbu, laulîba ir iespçja ðíirðanâs vai attiecîbu starp locekïiem tuvâkajiem ìimenes ir tuvu sadalîjumu, bûtu jâziòo speciâlista no psiholoìijas zinâtnes virsmas. Neviens no mums ir radikâli autonoms indivîds, kas neparâdâs saskarsmç ar jebkuru citu cilvçku lietâm, tâpçc jums vajadzçtu rûpçties par atbilstoðu attiecîbas ar cilvçkiem. Minçts çtisks imperatîvs galvenokârt attiecas uz sievietçm tuvâkajiem mums, tas ir, draugiem, partneriem un mîïajiem. No dzçrieniem pienâkumi, psihoterapija ir orientçta, lai attîstîtu emocionâlo kompetenci persona tiek veikta ârstçðana, kas, cita starpâ, paaugstinât paðapziòu un kontroli, lai tiktu galâ ar fobijas vai profesiju, un uzlabojot izturçðanos iedvesmu, spçja veidot attiecîbas tudzieý paaugstinot runât ar apkârtçjo vidi.

Terapija psihologa, psihoterapeita vai psihiatra uzraudzîbâ ir darbîbas veids tâdiem traucçjumiem kâ depresija, bezmiegs vai daþâda veida atkarîbas arî neirozes un daþâdu bailes gadîjumâ. Psihoterapija balstâs uz ârsta un pacienta savstarpçjâm attiecîbâm, savukârt psiholoìiskajâ terapijâ tâs ir atðíirîgas, jo tâs ir atkarîgas no kâda cilvçka izpratnes veida un analizçto garîgo traucçjumu avotiem un palîdzîbas, kas nodroðinâta ar lieliem traucçjumiem un psihoterapijas pienâkumiem. Ârstçðanas sâkumâ beidzas viena vai vairâkas ievaddaïas, kurâs tiek veidota palîdzîba vai intervija. Pçc tam ir terapeitisks lîgums, kurâ aprakstîti paredzçtie terapijas mçríi, individuâlo sesiju bieþums, to paredzamais ilgums, finanðu pasâkumi un citas krâsas, kas saistîtas ar psihoterapeitiskâs ârstçðanas kursu. Kopumâ terapija notiek bieþâk kâ trîs sanâksmes nedçïâ, katru reizi, kas ilgst aptuveni stundu, un psihoterapijas kursa ilgums parasti svârstâs no daþiem lîdz vairâkiem mçneðiem.

BacteFortBacteFort - Inovatîva formula pret parazîtiem!

Krakovâ ir daudzas klînikas un terapeitiskie centri, kur speciâlisti, izmantojot zinâtnisko zinâðanu un praktisko izjûtu sintçzi, kas izriet no bagâtîgajâm psihoterapijas straumçm, mçìina vienveidîgi pielâgot daþâdas diagnostikas metodes vienai vienîbai ar personîgâm problçmâm. Daþi terapeiti dara psihoanalîtisku pieeju (saukto arî par psihodinamisko, kas atzîst sevi no Sigmunda Freida, kas balstâs uz apzinâðanos par bezsamaòâ esoðiem principiem un emocijâm, îstenojot to. Citi psihoterapeiti izmanto sistçmisku, kognitîvu uzvedîbas, humanistisku eksistenciâlu vai hipnoterapiju. Mûsdienu telpâ jâatzîmç, ka parâdîbâ ir sadalîjums, ko parasti dçvç par psihoterapiju. Nu, tas atbilst diviem bûtiski atðíirîgiem psiholoìiskâs konsultâcijas veidiem - psihoterapijai un psihosociâlajam atbalstam, kas tiek sniegts, ja pacientam nepârprotami ir vajadzîgs atbalsts, galu galâ nav definçta (saskaòâ ar paðreizçjiem medicînas standartiem slimîbu vai psihiskiem traucçjumiem.