Metana spradziens myslowice jautrs

Polijas teritorijâ ieguves rûpniecîba ir visnoderîgâkâ visâ pasaulç, un, neskatoties uz metâna ogïu saíeri, droðâkais ir. Droðîba ir panâkta, izmantojot daþâdas metodes un droðîbu, pateicoties tam mçs samazinâm metâna aizdegðanâs vai eksplodçðanas iespçju.

Lai izvairîtos no metâna eksplozijas, mçs samazinâm aizdegðanâs faktoru raðanos, ko var ierobeþot ar piemçrotu ierîèu izmantoðanu. Mînu, robeþas vai senèu nâkotnç ir jâpiegâdâ elektroapgâdes kombaini un sabojâðanas konveijeri. Tas ir bojâto kabeïu dzirksteles rezultâts vai elektriskâs loka radîðana, atgrieþas pie metâna aizdegðanâs un eksplozijas. Tâpçc visâs elektriskajâs ierîcçs tas pats vçrsts pret îpaðu sprâdziendroðîbu. Pateicoties ðâdai aizsardzîbai, kas ir noderîga visâs mûsdienu ierîcçs un organizâcijâs, mçs minimizçjam elektrisko potenciâlu iekïûðanu metâna grupâ, lai neveiksmes gadîjumâ tas nebûtu traìçdijâ. Elektrodzinçji, kas sçþ uz raktuves, ir speciâli apmâcîti sprâdzienbîstamîbas un ugunsizturîgâ nodaïâ, lai viòi varçtu droði veikt mâjsaimniecîbas darbus sev un ârzemju pazemes tipiem. Ikvienam elektriíim reizi piecos gados ir jâpiedalâs ðâdâ apmâcîbâ, kas beidzas ar eksâmenu, pateicoties tam, kâpçc viòa doma tiks atsvaidzinâta un uzzinâs par daþâdiem noteikumiem un metodçm, kâ panâkt ugunsdroðu un sprâdziendroðu.Tâdçï sprâdzienbîstamîba un ugunsdroðîba ir svarîgs faktors, kas tiek izmantots visâs raktuvçs, tâdçjâdi samazinot metâna sprâdzienbîstamîbu.