Kadi musdienu arhitekturas risinajumi ir izmantoti romiedi

Citu materiâlu transportçðana ðajâ daïâ liek ieviest mûsdienîgas tehnikas. Vibrçjoðie padevçji ir visbieþâk sastopamie un satur daudzâs lietâs.

Ðîs ierîces nodroðina neapstrâdâtu, vienkrâsainu un vecu izejvielu transportçðanu ne pârâk gariem attâlumiem. Galu galâ, to forma ïaus apvienot vairâkus padevçjus sçrijveida savienojumâ, un ðâdas pieejas nodroðina garâkus transporta marðrutus.Raþotâja piedâvâjumâ ir trîs galvenie konveijeru veidi, tie ir: íçdes, jostas, rullîðu un vibrâcijas konveijeri.

Catch Me Patch MeCatch Me Patch Me - Efektīvs risinājums novājēšanu mūsdienu formā ielāpus.

Vibrçjoðais konveijers pçc tam organizç izejvielu, kurâ tas tiek pârvietots, pateicoties tâs inerces izmantoðanai. Lieta, kas païaujas uz kustîbas asimetrijas izmantoðanu, lçnais darîjumu temps uz priekðu un tuvu atgrieðanos padara produkta maiòu. Transportçðana, ko veic ar ðâdâm ierîcçm, ir iespçjama vibratoru izmantoðanas dçï, kas ir daþâdas vibrâcijas frekvences. Ðo organizâciju struktûras ir pielâgotas klienta prasîbâm, kamçr tâs var dzîvot sâniski, augðpusç vai apakðâ. Novatorisku risinâjumu izmantoðana ïaus bûvçt apturçtas un atbalstâmas çkas.

Vibrçjoðie konveijeri ir atðíirîgi un tiem ir elektroenerìijas padeves metode. Raþotâju piedâvâtâs ierîces ir elektriski vai pneimatiski darbinâmas. Abi ðie risinâjumi izceïas sakarâ ar zemo enerìijas patçriòu, arî gaisu, vienlaikus samazinot trokðòa lîmeni.

Vibrçjoðie padevçji tiek izmantoti arî lînijâs, kur nepiecieðams iepriekð sadalît materiâlu, tâ dzesçðanu vai sildîðanu, mitrinâðanu vai dehidratâciju. Plaðais lietojumprogrammu klâsts ðo iekârtu raþotâjus maina mûsu klienta individuâlâs vajadzîbas. Kondicionçts ir tâds materiâls, kas tiks transportçts, efektivitâte un apstâkïi, kâdos tie tiks izmantoti.