Jauns alexis griezcjs

Vai jûs sapòojat par vienmçrîgi sagrieztu svaigu maizes ðíçli? Vai jûs ballîte un svinaties? Uzklâjiet uz plânas ðíiòía ðíiòía un vispirms siera? Labs nazis nav pietiekams, bûs nepiecieðams griezçjs. Ir svarîgi, lai tas bûtu maigs uz pirkstiem, efektîvs un nemainîgs. Vai jûs izvçlçjâties, ko izvçlçties siera griezçji?

Acîmredzot tikai plânas ðíiòía ðíiòía vai siera garðas rada garðas sajûtu. Ar pârmaiòâm plânas maizes ðíçlîtes ïaus jums izbaudît to, ko jûs uzlikât. No ðîs daïas, lai padarîtu sensacionâlu steiku, jums ir jâsamazina ïoti liels gaïas gabals.

ChocolateSlim

Grieðanas biezuma regulçðana, jo îpaði parastâ virtuve, un pçdçjâ nav ïoti bîstams nazis, nav iespçjama. Tâpçc tas sniegs daudz efektîvâku griezçju, kas atbilst piemçrotâm individuâlajâm vajadzîbâm.

Brîvi stâvoðs griezçjs ir ierîce, kas tiek novietota no íermeòa, rotçjoðâ naþa un ceïvedis, kas nodroðina tâdus produktus kâ maize, siers, dârzeòi un auksti gaïas gabali. Lielâkâ daïa slîpmaðînu, ko mçs strâdâjam, ir universâli griezçji, turklât ir pieejami arî îpaði griezçji, kas paredzçti, lai samazinâtu tikai noteiktu pârtikas veidu.

Brîvi stâvoðie griezçji ir pârnçsâjamas maðînas, vairumam no tiem ir korpuss, ko var salocît. Citiem tâs ir - izmantoto materiâlu veids, naþu skaits un stils.

Slîpmaðîna ir visspçcîgâkais risinâjums ikvienam, kurð tikai îsteno virtuvi un vçlas telpu, un nevajadzîgs daudzums virtuves aprîkojuma.

Atkarîbâ no modeïa ðâdu griezçju var piegâdât kabinetâ vai atvilktnç. Diemþçl iebûvçto slîpçtâju saraksts joprojâm ir mazâks nekâ brîvi stâvoðu ðíçlçju piedâvâjums, un vçrtîbas ir ïoti augstas. Ðâdu organizâciju izðíiroðâ priekðrocîba ir tâ, ka viòi iet daudz klusâk nekâ brîvi stâvoðie griezçji, viòiem ir vairâk droðîbas elementu, kas aizsargâ pret traumâm.

Ir arî mehânisko griezçju trûkums - olâm, kartupeïiem un sîpoliem. Piedâvâjums ir bagâts. Tie ir tik labi, ka ir svarîgi tos ïoti âtri izgriezt, nekâ ar nazi. Tie ir ekonomiski, jo viòiem nav nepiecieðama elektrîba.