Deecinas psihologs

Iepazîstiet savu prâtu, iepazîstiet savas emocijas, esiet veselîgâka persona ... Tâtad psihologi izmanto saukïus. Kâ tas patiesîbâ ir? Vai psihologa palîdzîba ir vçlama arî tâdâs situâcijâs?

Vârds psihologs un psihiatrs Polijâ vçl aizvien ir pejoratîvs un saistîts ar priekðmetiem un garîgiem defektiem, kurus mçs nezinâm individuâli, mçs vienkârði baidâmies. Rietumeiropâ vai Amerikas-ASV un Kanâdas galos psihologu darbs tiek izturçts ïoti pozitîvi. Viòu uzmanîbu un zinâðanas izmanto daudzas sejas, ne tikai slavenîbas.

Visi no mums ir sadalîðanas brîþi. Bieþi vien ðâdus apstâkïus izraisa daþâdas ar dzîves situâcijâm saistîtas pieredzes - neveiksmîga mîlestîba, darbîbas punkti, attiecîbas ar otrâm personâm, ìimenes problçmas vai tuvinieku nâve vai traumatiskas pieredzes vai atkarîbas ... Ðie visi notikumi uzrâda poïu psihi. Daþiem cilvçkiem tie ir jârisina patstâvîgi, daloties ar sliktu mîlestîbu un atmiòâm, un sievieðu grupa vienkârði nespçj tikt galâ. Tad, lai nebûtu jâdodas uz traìçdiju - paðnâvîbu vai iekïûðanu lielâ garîgâ slimîbâ vai atkarîbâ - jums ir nepiecieðams speciâlists psihologs vai psihiatrs. Daþreiz pietiek ar vienu sanâksmi, un ir nepiecieðams, lai pastâvîga terapija bûtu nepiecieðama, lai palîdzçtu organizçt traucçto iekðçjo pasauli. Tikðanâs ar psihologu jâuzskata par ârsta apmeklçjumiem, bet tâs ir pilnîgi tikðanâs ar prâta un dvçseles ârstu. Ðâdas tikðanâs ir saruna par mums, par to, kas mûs traucç, apgûstot mûsu kustîbu motîvus un cîòas ar apsçstîbu stilus, tâ ir aizsardzîba dziedinâðanâ un negatîvo domu atbrîvoðanâs.

Jebkurâ pilsçtâ mçs atradîsim psiholoìisku palîdzîbu, terapeitisko palîdzîbu un tâs izmantoðanu. Krakovas psihologs atbildçs uz jebkâdiem traucçjoðiem jautâjumiem un palîdzçs atrisinât problçmas, kuras jûs zinât, lai mainîtu labu murgu.