Cdinadanas iekartas tri city

Parasti par to nevar dzirdçt, jo, neskatoties uz pasaules attîstîbu, dzimuma priekðmeti un ginekologa apmeklçjumi tiek uztverti kâ tabu. Tas nemainîs faktu, ka agrâk vai vçlâk jaunietim bûs nepiecieðams pirmais datums ginekologa birojâ. Tas viss ir pienâkums periodiski pârbaudît, vai kontracepcijas lîdzekïu lietoðana, pirmâ vizîte ginekologâ, praktiski ir vienâda visâs valstîs. Un tas ir arî saspringts, jo izìçrbties no vidukïa uz leju sveðinieka priekðâ neievçro cieðos iespaidus. Nâkamajâ apmâcîbâ mçs iepazîstinâsim ar to, kâ izveidot pirmo datumu ginekologâ un ko sagaidît no tâ.

Lai gan pirmâ datuma cçlonis nav bûtiska problçma, piemçram, maksts infekcijas, vçlams pirmajâ dienâ, izvçlçties dienu starp ciklu un cikla vidû, kas dos ârstam reâlu dzemdes kakla pârbaudi un, iespçjams, produkta savâkðanu citoloìijai. Runâjot par sava íermeòa sâkðanu, ir svarîgi pieminçt brîvas, noòemamas drçbes. Tas nedarbojas tikai uz çrtu drçbju skapja apakðdaïu, bet arî uz atverçm vai, iespçjams, tieði uz augðu, jo bûs ieteicams pârbaudît krûts. Bikini zonas depilâcija izskatâs diezgan pretrunîga. Patiesîba, bet ir tâds, ka pçtîjums bûs iespçjams neatkarîgi no tâ, vai mçs nolemjam skût intîmo apkârtni, vai ne.

Un, ja runa ir par vienu pçtîjumu, tas izskatîsies ðâdi: pirmkârt, ârsts lûgs mums svarîgu informâciju, piemçram, pirmâ un jaunâ posma datumu un garumu, vai persona jau ir sâkusi dzimumaktu. Ja mçs brîvprâtîgi gribçjâm iegût kontracepcijas metodi, ârsts jautâs mums par mûsu laikâ pavadîtajâm sajûtâm (iespçjamo stipro sâpes vçderâ un pareizo, asiòoðanas pârpilnîbu, kas, mûsuprât, bûtu labs kontracepcijas veids.Tad mçs to izmantojam îpaðai pârbaudei vai svarîgam krçslam, uz kura mçs izmantojam pusloku, ar datu kâjâm îpaðos maisîjumos. Pçtîjums pats par sevi ir nesâpîgs, tomçr stipri saspringti pacienti var justies kâ diskomforta sajûta vai sâpes. Nebaidieties ziòot par to savam ârstam.

Ir svarîgi, ka, sâkot ginekoloìisko izmeklçðanu, tie vienmçr jâveic reizi gadâ. Tâpat nav svarîgi aizmirst par menstruâlo kalendâru, jo stadijas dati ir nepiecieðami normâlai pârbaudei.